Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató összefoglalja a Master Tissue Hungary Kft., mint adatkezelő által kialakított és minden felhasználó számára biztosított adatkezelési elveket és szabályokat.
Jelen szabályzat felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változásokra tekintettel, de legalább évente történik.

Hatályba lépett: 2018. május 25. napján

A privát szféra és az Ön személyes adatainak védelme a Cégünk és partnerei számára kiemelt jelentőségű. Weboldalunk használata közben szükséges személyes jellegű – azonosításra alkalmas – adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel a hatályos jogi szabályozásnak, elsősorban az alábbiaknak:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet („GDPR”).

1. Adatkezelő

Az adatok kezelője: Master Tissue Hungary Kft.
Postázási cím: 1034 Budapest, Zápor u. 18/B.
Adószám: 24088334-2-13
Cégjegyzékszám: 13 09 158589
Elérhetőség: info@mastertissue.hu; info@mastertissue.com
Telefon: +36 70 618 6100

2. A kezelt személyes adatok köre

A weboldalon a látogató email regisztráció formájában önkéntesen hozzájárulhat a következő személyes adatainak kezeléséhez:

  1. név (vezetéknév és keresztnév),
  2. e-mail cím.

A következő pontban meghatározott célokra megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A felhasználó az általa megadott személyes adatai módosítását, korlátozását, törlését (ideértve a felejtés jogát is) kérheti az adatkezelő bármely elérhetőségén.

A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az adatkezelő felelősséget nem vállal.

3. Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja

  1. a felhasználóval való kapcsolattartás;
  2. a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése;
  3. felhasználói ajánlatkérések, információkérések kielégítése, terméktájékoztatók küldése.

4.  A cookie-kal összefüggő adatkezelés

Cégünk honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie kerül küldésre a honlapot meglátogató személy kommunikációs eszközének böngésző programjára a felhasználói élmény növelése (pl. Cégünk honlapjának, a honlapon megtekintett termékek, szolgáltatások gyorsabb elérése) érdekében, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy a világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett hozzájárulását adta. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett Web-lapokra és hirdetésekre. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb.

Cégünk személyes adatkezelést e körben nem folytat. A cookie-k a honlapot látogató személy kommunikációs eszközéből a böngészőn belül található adatvédelemmel kapcsolatos beállításokban törölhető.

5. Az adatfeldolgozók köre

A felhasználói adatokhoz csak Cégünk és munkatársai, valamint Cégünk számviteli tevékenységét végző cég (Cég neve: Vilkonti Kft., Székhelye: 1039 Budapest, Palló köz 7.; Adószáma: 12985485-1-41) férhetnek hozzá, harmadik fél részére Cégünk személyes adatot nem továbbit. Cégünk a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.

6. Az adatkezelési szabályzat jogalapja és a felhasználó jogai

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó a Cégünk által kezelt adatokról, és annak módjáról az info@mastertissue.huinfo@mastertissue.com e-mail címen ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére Cégünk 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt elsősorban az info@mastertissue.huinfo@mastertissue.com e-mail címen, továbbá Cégünk fentebb megadott bármely elérhetőségén be lehet jelenteni.

7. Jogorvoslati, panasztételi jog

Amennyiben a felhasználó megítélése szerint a Master Tissue Hungary Kft., a személyes adatokat nem a jelen Adatvédelmi Tájékoztatónak, vagy a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, akkor jogorvoslattal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez, vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Adatvédelmi nyilatkozat
A Master Tissue Hungary Kft. felelősséget vállal a fentiekben meghatározott adatvédelmi pontok betartására.

Jelen tájékoztató megállapítása, illetőleg módosítása a Cég ügyvezetőjének feladatkörébe tartozik.