Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ For English

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató összefoglalja a Master Tissue Hungary Kft., mint adatkezelő által kialakított és minden felhasználó számára biztosított adatkezelési elveket és szabályokat.
Jelen szabályzat felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változásokra tekintettel, de legalább évente történik.

Hatályba lépett: 2018. május 25. napján

A privát szféra és az Ön személyes adatainak védelme a Cégünk és partnerei számára kiemelt jelentőségű. Weboldalunk használata közben szükséges személyes jellegű – azonosításra alkalmas – adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel a hatályos jogi szabályozásnak, elsősorban az alábbiaknak:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet („GDPR”).

1. Adatkezelő

Az adatok kezelője: Master Tissue Hungary Kft.
Postázási cím: 1034 Budapest, Zápor u. 18/B.
Adószám: 24088334-2-13
Cégjegyzékszám: 13 09 158589
Elérhetőség: info@mastertissue.hu; info@mastertissue.com
Telefon: +36 70 618 6100

2. A kezelt személyes adatok köre

A weboldalon a látogató email regisztráció formájában önkéntesen hozzájárulhat a következő személyes adatainak kezeléséhez:

 1. név (vezetéknév és keresztnév),
 2. e-mail cím.

Ha a weboldalon a regisztrációt követően a felhasználó továbbiakban megrendelő, e-mailben terméket rendel cégünktől, írásos hozzájárulását kell adnia a következő személyes adatainak kezeléséhez:

 1. név
 2. telefonszám
 3. cím
 4. e-mail cím
 5. szállítási/számlázási cím

A felhasználó/megrendelő az általa megadott személyes adatai módosítását, korlátozását, törlését (ideértve a felejtés jogát is) kérheti az adatkezelő bármely elérhetőségén.

A felhasználó/megrendelő által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az adatkezelő felelősséget nem vállal.

3. Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja:

 1. a felhasználóval való kapcsolattartás;
 2. a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése;
 3. felhasználói ajánlatkérések, információkérések kielégítése, terméktájékoztatók küldése;
 4. e-mailben történő megrendelések teljesítése, számlázása.

4.  A cookie-kal összefüggő adatkezelés

Cégünk honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie kerül küldésre a honlapot meglátogató személy kommunikációs eszközének böngésző programjára a felhasználói élmény növelése (pl. Cégünk honlapjának, a honlapon megtekintett termékek, szolgáltatások gyorsabb elérése) érdekében, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy a világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett hozzájárulását adta. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett Web-lapokra és hirdetésekre. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb.

Cégünk személyes adatkezelést e körben nem folytat. A cookie-k a honlapot látogató személy kommunikációs eszközéből a böngészőn belül található adatvédelemmel kapcsolatos beállításokban törölhető.

5. Az adatfeldolgozók köre

Személyes adatokhoz kizárólag az alábbi személyek, cégek férhetnek hozzá:

Cégünk adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói;

Cégünk számviteli (könyvelési) tevékenységét ellátó cég: Vilkonti Kft., Székhelye: 1039 Budapest, Palló köz 7.; Adószám: 12985485-1-41

Cégünk weboldalának tárhelyét biztosító cég: Dream Host, PMB #257, 417 Associated Road, Brea, CA 92821 USA; E-mail: https//www.dreamhost.com/support/

Cégünk elektronikus levelezési tárhelyét biztosító cég: Forpsi BlazeArts Kft. Tel.: (+36) 76 550 174; Levelezési cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8.; Adószám: 12539833-2-03; E-mail: info@forpsi.hu

Cégünk honlapjának üzemeltetését/fejlesztését végző cég: Master Tissue Hungary Kft., Központi ügyintézés: 1034 Budapest, Zápor u.18/B. , Adószám: 24088334-2-13, E-mail: info@mastertissue.hu

Szállítást ellátó cégek: Cégünk, a Master Tissue Hungary Kft., Központi ügyintézés: 1034 Budapest, Zápor u.18/B., Adószám: 24088334-2-13, E-mail: info@mastertissue.hu
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag – Logisztikai Kft., 2351 Alsónémedi, GLS Európa u.2., Adószám: 12369410-2-44, E-mail: info@gls-hungary.com

Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik (pl. az adóhatóság részére adóellenőrzési célból).
Harmadik fél a személyes adatokhoz nem férhet hozzá.

Cégünk a kezelt személyes adatokat székhelyén tárolja elektronikus állomány formájában, illetve papír alapú dokumentumokon az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett. Jelen rendelkezés valamennyi, a Cégünk által végzett adatkezelési- és adatfeldolgozói tevékenység tekintetében érvényes.

6. Az adatkezelési szabályzat jogalapja és a felhasználó jogai

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó a Cégünk által kezelt adatokról, és annak módjáról az info@mastertissue.huinfo@mastertissue.com e-mail címen ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére Cégünk 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt elsősorban az info@mastertissue.huinfo@mastertissue.com e-mail címen, továbbá Cégünk fentebb megadott bármely elérhetőségén be lehet jelenteni.

7. Jogorvoslati, panasztételi jog

Amennyiben a felhasználó megítélése szerint a Master Tissue Hungary Kft., a személyes adatokat nem a jelen Adatvédelmi Tájékoztatónak, vagy a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, akkor jogorvoslattal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez, vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Adatvédelmi nyilatkozat
A Master Tissue Hungary Kft. felelősséget vállal a fentiekben meghatározott adatvédelmi pontok betartására.

Jelen tájékoztató megállapítása, illetőleg módosítása a Cég ügyvezetőjének feladatkörébe tartozik.